Stanice technické kontroly

Pravidelná technická prohlídka

Pravidelná technická prohlídka je prohlídka provedená ve lhůtách stanovených zákonem. Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu; obsahuje proto i evidenční kontrolu vozidla.

opakovaná technická prohlídka

Opakovaná technická prohlídka je prohlídka následující po pravidelné technické prohlídce, při které byla na vozidle zjištěna vážná závada (stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C). Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů po pravidelné technické prohlídce se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém se vážná nebo nebezpečná závada vyskytla, a na vnější vizuální kontrolu vozidla, kterou se ověří, zda od pravidelné technické prohlídky nedošlo k poškození nebo úpravám na vozidle. Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů se provede v plném rozsahu.

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla je prohlídka vozidla, jehož technická způsobilost dosud nebyla schválena a které dosud nebylo registrováno v České republice. Tato technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, při respektování zvláštností vozidla. Kontrolní nálepku při této technické prohlídce vozidlu přidělí a na registrační značku vylepí registrační orgán.

Technická prohlídka ADR

Technická prohlídka ADR je prohlídkou vozidla určeného k přepravě nebezpečných věcí z hlediska plnění poždavků stanovených zvláštním právním předpisem. Tento druh prohlídek neprovádíme.

Evidenční kontrola

Evidenční kontrola je prohlídka vozidla v rozsahu kontrolních úkonů stanovených v příloze č. 7 vyhl.č. 302/2001 Sb. ve skupině kontrolních úkonů č. 100. Tato technická prohlídka je účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla. Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky.

Technická prohlídka na žádost zákazníka

Technická prohlídka na žádost zákazníka je prohlídkou provedenou v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této technické prohlídce se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku technické prohlídky do technického průkazu vozidla.

Žadatel o provedení technické prohlídky předloží stanici technické kontroly tyto doklady.

Od 2.5.2012 budou při technické kontrole použity nové kontrolní úkony v souladu s vyhl. 302/2001 Sb. ve znění novelizace vyhláškou 83/2012 Sb.

Členění vozidel podle kategorií

Jedná se o rozdělení motorových vozidel na vozidla pro přepravu osob (M) a pro přepravu nákladů (N), které se dále dělí podle velikosti. Vozidla kategorie M1 jsou vozidla, která mají nejvýše 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla. Vozidla kategorie M2 jsou vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 t. Vozidla kategorie M3 jsou vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 t. Vozidla kategorie N1 jsou vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t. Vozidla kategorie N2 jsou vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3,5 t, avšak nepřevyšuje 12 t. Vozidla kategorie N3 jsou vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 t.