Stanice měření emisí

Rozsah a způsob měření

  1. vizuální kontrola skupin a dílů ovlivňujících tvorbu emisí ve výfukových plnech zaměřená na úplnost a těsnost palivové, zapalovací, sací a výfukové soustavy a těsnost motoru; ventilový rozvod a jeho stav se kontroluje bez demontáže, v rozsahu umožněném jeho konstrukcí; plnicí hrdlo palivové nádrže se kontroluje, jen pokud je požadována jeho zvláštní úprava; kontrola ostatních zařízení určených ke snižování emisí škodlivin (odvětrání motoru, recirkulace výfukových plynů apod.) se provádí v rozsahu stanoveném výrobcem vozidla,
  2. kontrola seřízení motoru zahřátého na provozní teplotu, otáček volnoběhu, úhlu sepnutí kontaktů přerušovače u zapalovacího zařízení s konaktním přerušovačem, úhlu předstihu zážehu, obsahu oxidu uhelnatého (CO) a uhlovodíků (HC) při volnoběžných otáčkách,
  3. kontrola stejných parametrů jeko při volnoběhu při zvýšených otáčkách v rozmezí 2500 až 2800 ot.min-1, pokud výrobce nestanoví jinak,
  4. porovnání výsledků kontroly a naměřených hodnot se stavem a hodnotami stanovenými výrobce vozidla; pokud výrobce tyto hodnoty nestanoví, nesmí být překročeny tyto přípustné hodnoty u vozidel vyrobených:
    • do 31.12.1972 hodnotu 6 % obj.,
    • od 1.1.1973 do 31.12.1986 hodnotu 4,5 % obj.,
    • od 1.1.1987 hodnotu 3,5 % obj.

Lhůty pro přistavení vozidla k pravidelnému měření emisí